Vi på Wermkon är specialiserade på omfattande hälso- och säkerhetslösningar för företag inom sektorerna tunnel, järnväg och väg. Vårt främsta mål är att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder och deras anställda. Genom att kombinera vår breda expertis, erfarenhet och stöd från hela vårt team kan vi erbjuda heltäckande lösningar för att hantera de utmaningar och problem som är unika för projekt inom infrastruktur. Nedan går vi igenom ett par områden vi tar fram handlingsplaner för.

Vi hjälper er med handlingsplaner för projekt inom infrastruktur

 

Brandriskhantering

Brand utgör en av de största riskerna inom tunnelarbeten. Här kan vi erbjuda HSE-managers med bakgrund som utbildad föreståndare för brandfarliga varor och brandman med gedigen kunskap och erfarenhet inom brandbekämpning och förebyggande åtgärder. För att kunna utveckla robusta brandriskhanteringsstrategier, implementera adekvata brandsäkerhetssystem och genomföra brandövningar som förbereder personalen på nödsituationer, arbetar vi alltid nära våra kunder.

Tunnelspecifika risker

Vi har erfarenhet av att hantera risker inom tunnelmiljöer, risker som till exempel sprutbetongrisker, injektering, borrning och sprängning. Det är av yttersta vikt att informera underentreprenörer samt ny personal som ska arbeta i tunnlarna om dessa risker för att minimera olyckor. Genom att förmedla kunskap om riskerna och de åtgärder som krävs för att minimera dem kan vi säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljö och säkerhetskultur

En säker arbetsmiljö är avgörande för projekt inom infrastruktur. Vi hjälper våra kunder att skapa en stark säkerhetskultur genom att erbjuda utbildningar, workshops och coachning för att öka medvetenheten om risker och för att främja rätt beteende. Vi genomför också riskbedömningar och inspektioner för att identifiera och åtgärda potentiella faror och förbättra arbetsförhållandena. Vi kontrollerar och stöttar arbetet med arbetsberedningar och riskanalyser.

Regeltillämpning och efterlevnad

Projekt inom infrastruktursektorn behöver följa strikta regler och föreskrifter för att säkerställa säkerheten. Som experter inom området håller vi oss ständigt uppdaterade om de senaste lagarna och standarderna och hjälper våra kunder att förstå och efterleva dessa regler. Vi hjälper också till att genomföra nödvändiga anpassningar och upprätthålla fullständig dokumentation för att undvika juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Kris- och katastrofhantering

Vid olyckor eller nödsituationer behövs snabba och effektiva åtgärder för att minimera skador och skydda människors liv. Wermkon tillhandahåller nödplanering, utbildning i krishantering och beredskapsövningar för att stärka våra kunders förmåga att agera i pressade situationer. Vi arbetar också med att utveckla system och teknologier för övervakning och snabb respons för att förhindra och hantera kriser.