Illustration med element inom papper- och massaindustrin

Säkerhets- och hälsoarbete (HSE) är en viktig faktor i projekt inom massa- och pappersindustrin. Ett gediget systematiskt arbetsmiljöarbete med hälsa, säkerhet och miljö i fokus ger din arbetsplats rätt förutsättningar till en trivsam och fungerande vardag utan olyckor och tillbud.


Har du upplevt bristfällig kommunikation och samordning mellan entreprenörer? Eller att efterlevnaden av skyddsregler inte efterföljs? Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är av yttersta vikt för att upprätthålla ett sådana funktioner. Våra HSE-managers står till förfogande med sin kompetens och expertis för dig som arbetar i projekt inom massa- och pappersindustrin, för att effektivt och korrekt kunna hantera arbetet med hälsa, säkerhet och miljö (HSE). Våra HSE-managers utför regelbundna skyddsronder, riskbedömningar, uppföljningar, samtidigt som de finns på plats för att samordna, agera rådgivare, ta hand om dokumentation och hålla utbildningar för entreprenörer. På så vis kan din arbetsplats sätta hälsa, säkerhet och miljö i fokus.

Skräddarsydda HSE-lösningar för massa- och pappersindustrin

Varje arbetsplats ser olika ut vilket innebär att vi anpassar våra HSE-insatser beroende på projektets unika förutsättningar oavsett om det handlar om HSE vid kemikaliehantering eller ombyggnation. När oförutsedda händelser och moment dyker upp är vi flexibla och kan snabbt ändra planen när det behövs. Utöver skräddarsydda HSE-insatser finns vi alltid på plats för rådgivning och avlastning.

Wermkons arbetsprocess för säkra och trygga arbetsplatser

  1. Initial analys och behovsbedömning
  2. Riskbedömning och planering
  3. Utveckling av HSE-program och policys
  4. Utbildning och medvetenhetshöjning
  5. Implementering och kontinuerlig övervakning
  6. Utvärdering och förbättring

 

Läs mer om vår process

Illustration på två Personer i skyddskläder framför ett skogsmaskin som lyfter timmer

Programvaror för smidigt arbete

Vi tycker att det är viktigt med enkla och smidiga arbetsprocesser. Ett tydligt arbete underlättar samverkan mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och vi arbetar därför med IA systemet, Synergier, Infobrick, Spotlight och blanketter. Dessa olika program hjälper till att:

  • Registrera riskobservationer, tillbud och olyckshändelser
  • Underlättar planering och utförande av bland annat skyddsronder, möten, protokoll, åtgärder, uppföljning och så vidare.

Vad du kan förvänta dig från oss på Wermkon

Genom att kombinera vår breda expertis, erfarenhet och stöd från hela Wermkon-teamet, erbjuder vi våra kunder heltäckande lösningar för att hantera de utmaningar och problem som är unika för pappers- och massasektorn. Vi ser till att skapa en säker och trygg arbetsmiljö att vistas i, för alla på din arbetsplats.

Du som kund kan alltid förvänta dig ett professionellt uppträdande och en hög leveransefterlevnad. På så vis kan vi också garantera en hög kundnöjdhet

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon

 

Referensprojekt Projectline AB

Under 2021 fick Wermkon ett uppdrag att sköta HSE arbetet i ett större projekt inom pappers-/massaindustrin, där Projectline hade uppdrag som projektledare. Säkerhetsarbetet innebar ett helhetsansvar kring säkerhetsarbetet. På plats hade Wermkon HSE-konsulter som agerade både Bas-U och Bas-P.

”Jag har arbetat med Wermkon vid två tillfällen och varit väldigt nöjd båda gångerna. Wermkon har levererat konsulter med den rätt kompetens, som har skött allt HSE-arbete utan att vi behövt gå in och peta i saker.”

– Carl-Magnus Olesen, Projectline AB