Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM innebär implementering av särskilda säkerhetsrutiner. På Wermkon jobbar vi för att hjälpa arbetsplatser att införa dessa rutiner och för att skapa säkra arbetsplatser.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper vi arbetsgivare att förebygga risker och implementera åtgärder som skyddar de anställda mot skada. SAM handlar till stor del om att kartlägga risker, fastställa rutiner och ta fram åtgärder för identifierade risker på arbetsplatser. Detta gör vi genom fyra grundläggande steg; undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. För att kontinuerligt kunna arbeta med säkerhetsrutiner och åtgärder behöver det finnas en arbetsmiljöplan på varje arbetsplats. I den angivna arbetsmiljöplanen ska skydds- och ordningsregler finnas och tillgång till riskbedömningar och arbetsberedningar ska finnas på angiven plats.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med HSE i olika projekt.

Vad betyder systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en metod som används för att systematiskt identifiera, bedöma och hantera risker för hälsa och säkerhet på arbetsplatser. Det är ett viktigt verktyg för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för anställda och hjälpa till att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Så arbetar vi med SAM:

 • Införa rutiner för SAM
 • Undersöka verksamheten och arbetsplatsen
 • Göra en bedömning av risker som upptäcks vid en undersökning
 • Ta fram åtgärder för att minska riskerna
 • Kontrollera att åtgärderna bidragit till en bättre arbetsmiljö

Vi har ett unikt arbetssätt för att säkerställa trygga arbetsplatser och tar ett helhetsansvar för allt från arbetsmiljö till lagar. Genom att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer och med våra HSE-konsulters expertis kan vi hjälpa företag att uppfylla dessa krav.  Den 1 januari 2025 börjar nya arbetsmiljöregler från Arbetsmiljöverket gälla. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig med arbetsgivaransvar. 

Wermkon-konsult som håller på med systematiskt arbetsmiljöarbete (sam)för att skapa en säker arbetsplats.

Wermkon-konsult.

Kontakt
Thomas Andersson
Företagschef - WermKon
Ronder och rapportering för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Skyddsronder

För att kunna identifiera risker i en verksamhets dagliga arbete behöver skyddsronder genomföras. Skyddsronderna är en del av systematiskt arbetsmiljöarbete och bör utföras en gång per vecka med personal, arbetsledning och skyddsombud. När en risk har identifierats ska en handlingsplan upprättas och därefter ska risken, så snart som möjligt, elimineras för att säkra arbetsplatsen. När en skyddsrond är genomförd ska den skrivas ut och placeras på angiven plats.

Brandskyddsronder

Systematiskt arbetsmiljöarbete innefattar också brandskyddsronder. Brandskyddsronder genomförs för att kunna identifiera brister i brandskyddet, som till exempel blockerade nödutgångar. Vid en identifierad risk ska en handlingsplan upprättas och därefter omedelbart elimineras. Brandskyddsronder ska göras inom ett fastställt intervall och även de med personal, arbetsledning och skyddsombud.

Rapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor

Vid en riskobservation kan en eller flera risker observeras på arbetsplatsen. En risk kan handla om utstickande föremål, avsaknad av avspärrning eller blockerade utrymningsvägar.  Potentiella risker och skyddsronder ska alltid rapporteras och görs oftast via ett IA-system.

Tillbud innebär en oönskad händelse som kan leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall för någon på arbetsplatsen. Olyckor handlar om en händelse som lett till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall och som resulterat i läkarbesök eller sjukfrånvaro. Arbetsskador, allvarliga tillbud och allvarliga olyckor ska alltid utredas och rapporteras till arbetsmiljöverket och allvarliga olyckor ska räven apporteras till myndigheter.

Våra rutiner för säkerhet på arbetsplatsen

På Wermkon skapar vi rutiner för långsiktig säkerhet. Vi hjälper till i projekt inom industrin, på olika byggarbetsplatser och inom områden som kärnkraft, energi och kemi.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med säkerhet och HSE.

 • Brandfarlig vara.
 • Heta arbeten.
 • Vad man ska göra om brand uppstår.
 • Information om personlig skyddsutrustning.
 • Vad som gäller för besökare och varuleveranser.
 • Ordning och reda på arbetsplatsen.
 • Vart material ska förvaras.
 • Eventuella åtgärder vid arbete med damm och buller.
 • Hur man ska hantera avfall och kemiska produkter.
 • Vad som gäller vid arbete på stegar och bockar.
 • Hur fordon och arbetsredskap får användas på arbetsplatsen.
 • Hur elarbeten skall och får utföras.
 • Vad som gäller för ensamarbete.
 • Hur man ska arbeta i slutna utrymmen.
En konsult som sysslar med systematiskt arbetsmiljöarbete (sam).
Dokumentation
HSE-arbete med helhetsansvar för dokumentation
Wermkon-konsulter som säkrar en arbetsplats och håller på med Systematiskt arbetsmiljöarbete (sam).
Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar?
Våra medarbetare berättar
Mattias berättar om sitt arbete med SAM