På Wermkon jobbar vi alltid strukturerat och noggrant för att uppnå bästa resultat. Genom en stegvis arbetsprocess kan vi erbjuda er helhetslösningar inom HSE och hjälpa er att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Nedan följer en beskrivning av de steg vi tar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och effektiv riskhantering.

6 steg till en trygg och säker arbetsmiljö

 

Steg 1. Initial analys och behovsbedömning

Vi inleder alltid processen genom att genomföra en grundlig analys av era behov och specifika utmaningar. Det kan inkludera att kartlägga befintliga HSE-praxis, identifiera riskområden och regleringskrav samt utvärdera er befintliga säkerhetskultur. Analysen hjälper oss att skapa en anpassad plan för att tillgodose just era specifika behov.

Steg 2. Riskbedömning och planering

För att identifiera potentiella faror och risker inom de områden vi verkar, genomför vi en detaljerad riskbedömning. Det innebär att vi utvärdera arbetssätt, identifierar farliga material eller processer, bedömer brandrisker, trafikarrangemang och andra relevanta faktorer. Baserat på denna riskbedömning utformar vi en plan för att hantera och minimera riskerna.

Steg 3. Utveckling av HSE-program och policys

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla ett skräddarsytt HSE-program och policys som passar era behov och följer de regler och föreskrifter som gäller. Det kan bland annat inkludera att fastställa standarder och riktlinjer för arbetsmiljö, brandsäkerhet, trafikarrangemang, utbildning och beredskapsplanering. Vi fokuserar på att integrera säkerhetsaspekter i hela projektet och etablera en stark säkerhetskultur.

Steg 4. Utbildning och medvetenhetshöjning

För att öka medvetenheten om risker, säkerhetsprocedurer och regleringar genomför vi omfattande utbildningar och workshops. Det handlar om utbildning för både ledare och anställda, som brandbekämpning, första hjälpen, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Genom att öka medvetenheten och bygga kunskap främjar vi en god säkerhetskultur och rätt beteende.

Steg 5. Implementering och kontinuerlig övervakning

Vi stöttar er vid implementeringen av HSE-programmet och policys genom att tillhandahålla rådgivning, handledning och resurser. Vi utför regelbundna inspektioner och övervakning för att säkerställa efterlevnad och identifiera eventuella förbättringsområden. Vi håller även kontinuerlig kontakt med er för att utvärdera framsteg och erbjuda kontinuerligt stöd.

Steg 6. Utvärdering och förbättring

HSE är ett ständigt pågående arbete och därför utför vi regelbundna utvärderingar av HSE-programmet och genomföringar för att utvärdera effektiviteten och kunna identifiera områden som kan förbättras. Genom att analysera resultat, rapporter och feedback kan vi föreslå åtgärder för att förbättra processen och därmed säkerställa kontinuerlig förbättring och överensstämmelse.